CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

NVIDIA Jetson Nano Module- Boot from SSD 480GB

Boot Jetson Nano từ SSD 480GB thông qua cổng USB 3.0