CÔNG TY TNHH MLAB
  • Tìm kiếm nhiều:
  • AI Computer
  • Raspberry Pi
  • NVIDIA Jetson
  • Máy tính nhúng
  • Màn hình LCD ....

Sản phẩm

Giảm2%
NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
Xóa
Sản phẩm hết hàng

NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit

56,800,000VND57,800,000VND

Tin tức

Không có dữ liệu